Kezdőlap Rólunk Bemutatkozunk Kiadányaink Partnereink Szakterületek Adatvédelem (GDPR) Innováció és technológia Ingatlan és beruházás Infokommunikáció Menedzsment és munkajog Gazdaság és vállalkozás Cikkek Adatvédelem (GDPR) Gazdaság és vállalkozás Infokommunikáció Ingatlan és beruházás Innováció és technológia Menedzsment és munkajog Megjelenések Kapcsolat

A felhő adatvédelmi jogi környezete III. rész – Személyes adatok harmadik országba történő továbbításának garanciális szabályai

Címbeli megfogalmazásunkra visszautalva elmondható, hogy a felhőszolgáltatások alapvető jellemzője a globalitás: a felhő alapú szolgáltatások használata gyakran jár személyes adatok határokon átívelő mozgásával, ami megköveteli, hogy a felek fokozott figyelmet szenteljenek a megfelelő adattovábbítási feltételeknek.

A GDPR (101) preambulum bekezdésében reflektál az előzőekben leírt jelenségre, amikor kifejti, „a nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi együttműködés bővítéséhez szükség van a személyes adatoknak az Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek viszonylatában megvalósuló forgalmára. Az ilyen forgalom növekedése új kihívásokat és problémákat támaszt a személyes adatok védelme tekintetében. Mindazonáltal a személyes adatoknak az Unióból harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, egyéb címzetteknek vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása esetén nem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban e rendelettel biztosított védelem szintje, és annak fenn kell maradnia az ilyen személyes adatoknak az adott harmadik országból vagy nemzetközi szervezettől ezt követően ugyanazon vagy másik harmadik országbeli adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy nemzetközi szervezetnek történő újbóli továbbítása esetén is.”

Harmadik országnak lényegében az EGT tagállamain kívüli országok tekinthetők. Ebből következik, hogy az EGT tagállamok közötti adattovábbítás nem minősül harmadik országba (külföldre) történő adattovábbításnak.

A GDPR tehát – amennyiben érvényesülnek a GDPR hatályára vonatkozó általános rendelkezések -, a szabályozási körébe vonja a harmadik országba történő adattovábbításokat is. A vonatkozó speciális szabályokat a GDPR V. Fejezete tartalmazza, mely szabályoknak – ahogy a felhőszolgáltatások igénybe vételével együtt járó adatmozgások jogszerűségének is egyik – központi kérdése a természetes személyek személyes adatainak megfelelő szintű védelmére vonatkozó garanciák biztosítása, tehát annak garantálása, hogy a harmadik országokban történő adatkezelés az európai uniós adatvédelem szintjével megegyező szintű védelmet élvezzen.

A személyes adatoknak harmadik országba való továbbításának szabályai annak függvényében alkalmazandóak tehát, hogy a személyes adatokat melyik országba továbbítják, illetve a célországban biztosított-e a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A GDPR egy több lépcsős feltételrendszert dolgozott ki annak szabályozására, mikor lehetséges a személyes adatokat harmadik országba továbbítani: az adattovábbítás kapcsán lényegében ezeken a lépcsőfokokon kell végighaladni addig, amíg a megfelelő adattovábbítási jogalapra rá nem talál az adatkezelő.1. A személyes adatok országhatáron átnyúló továbbításának első jogszerű esete, amikor a személyes adatok megszorítás nélkül, szabadon áramoltathatóak a felek között a következő feltételek fennállása esetén:
– az adattovábbításra az EU és az EGT határain belül kerül sor;
– olyan országokba történik az adattovábbítás, amelyek tagjai az „Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” elnevezésű, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek;
– valamint azokba az országokba, amelyeket az Európai Bizottság megfelelőségi határozatában „biztonságosnak” minősített. Jelenleg az Európai Bizottság által biztonságosnak minősített országok a következők:

 • Andorra,
 • Argentína,
 • Kanada,
 • Feröer- szigetek,
 • Guernsey,
 • Izrael,
 • Man-sziget,
 • Jersey,
 • Új-Zéland,
 • Svájc,
 • Uruguay,
 • Egyesült Államok (Privacy Shield),
 • Japán

Kanada és az Egyesült Államok esetében a határozatok „részleges” megfelelőségi megállapítást tartalmaznak. Kanada esetében a határozat kizárólag a személyes információk védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló kanadai törvény hatálya alá tartozó magánszervezetekre vonatkozik.
Az Egyesült Államok és az EU közötti személyes adatok továbbításának szabályozására a Privacy Shield (másképp: adatvédelmi pajzs) egyezmény 2016. július 12-én került elfogadásra. Azon amerikai társaságok, akik az adatvédelmi pajzs rendszerében részt vesznek, szigorú, kikényszeríthető, és az egyesült államokbeli hatóságok által szankcionálható kötelezettségeket vállalnak a személyes adatok kezelése tekintetében.Az Európai Unió Bizottsága közleményében az adatvédelmi pajzs mechanizmusának három kulcsfontosságú pontját emeli ki:

 1. Az Egyesült Államok jogilag kötelező erejű dokumentumban vállalta, hogy az amerikai hatóságok csak korlátozások mellett férnek hozzá az uniós állampolgárok az Egyesült Államok területén tárolt adataihoz. Ehhez az amerikai fél írott biztosítékot ad, amelynek betartását az uniós fél ellenőrizheti.
 2. A mechanizmus egy évenként esedékes átvilágítással egészült ki, az Európai Bizottság és az amerikai Kereskedelmi Minisztérium közösen fogja vizsgálni, hogy a vállalások teljesülnek-e. A munkában a tagállami adatvédelmi hatóságok is részt vesznek majd, ami erősíti e szervek hatáskörét a Privacy Shield felügyeletében.
 3. A harmadik, hogy az uniós állampolgárok közvetlenül az amerikai jogrendszerben kapnak védelmet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy érzi, csorbultak a jogai és amerikai intézmények hatáskörüket túllépve, illetéktelenül fértek hozzá az adataihoz, akkor lehetősége van jogorvoslatot kérni: a polgárok az EU-s adatvédelmi hatóságokhoz fordulhatnak, melyek az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal (FTC) együttműködve vizsgálódnak.

Megjegyzendő, hogy az adatvédelmi pajzs egyezményének mielőbbi elfogadására az Amerikai Egyesült Államoknak és az Uniónak is jó oka volt: a globálisan négy legnagyobb felhőszolgáltató – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google és IBM SoftLayer – székhelye ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban található, valamint adatközpontjaik nagy része is.

Annak érdekében, hogy a megfelelőség egyáltalán vizsgálható legyen, a harmadik országok jogrendszerében az Unión belüli adatvédelmi szabályokhoz hasonló rendelkezésekre van szükség. Ez a személyes adatok védelmének tartalmi elemeire és a harmadik országban e téren rendelkezésre álló felügyeleti és jogorvoslati lehetőségekre egyaránt vonatkozik.

Az Európai Bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe annak értékelésekor, mely harmadik országokkal érdemes párbeszédet kezdeményezni a megfelelőségről:

 • az adott harmadik országgal (ténylegesen vagy esetlegesen) fennálló uniós kereskedelmi kapcsolatok terjedelme, ideértve szabadkereskedelmi megállapodás meglétét, illetve arra vonatkozóan folyamatban lévő tárgyalásokat;
 • a személyes adatok Európai Unióból kifelé irányuló áramlásának mértéke, tükrözve a földrajzi és/vagy kulturális kapcsolatokat;
 • a harmadik ország által a magánélet és az adatok védelme terén betöltött úttörő szerep, amellyel példát mutathat az adott térség többi országa számára; valamint
 • az adott harmadik országgal fennálló általános politikai kapcsolat, különös tekintettel a közös értékek és célkitűzések nemzetközi szinten való előmozdítására.

Az Európai Bizottság tehát ezen szempontok figyelembevételével jelenleg is aktívan egyeztet fő kelet- és délkelet-ázsiai kereskedelmi partnereivel: jelenleg Dél-Koreával, valamint – az adatvédelmi jogszabályainak korszerűsítésével kapcsolatos előrehaladás fényében – Indiával, továbbá latin-amerikai országokkal, különösen a Mercosur (Déli Közös Piac) országaival és a szomszédos európai országokkal, amelyek érdeklődnek megfelelőségük megállapítása iránt. A Bizottság emellett nyitott más olyan harmadik országok tekintetében is, akik érdeklődésüket nyilvánítják ki az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos együttműködés iránt.

Bizonyos helyzetekben az egész országra kiterjedő megközelítés helyett helyénvalóbb más lehetőségeket, például részleges vagy adott ágazatra (például a pénzügyi szolgáltatási vagy az informatikai szektorra) vonatkozó megfelelőséget választani, amely kiterjedhet földrajzi területre vagy az adott harmadik ország gazdaságának fontos részét képező iparágra. Ezt olyan tényezők fényében kell mérlegelni, mint az adatvédelmi szabályozás jellege és fejlettsége (önálló jogszabály, több jogszabály vagy ágazati jogszabályok stb.), a harmadik ország alkotmányos berendezkedése vagy az Unióból a harmadik országba irányuló adatáramlás kiemelt jelentősége bizonyos gazdasági ágazatok számára.2. Abban az esetben, ha a célország vonatkozásában a Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot, akkor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban.

Ilyen megfelelő garanciák lehetnek például:

 • kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alkalmazása;
 • a Bizottság által elfogadott minta szerződési feltételek (standard contractual clauses), illetve a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott minta szerződési feltételek;
 • jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat (a magatartási kódexek részleteire a későbbiekben térek ki);
 • jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is.

A minta szerződési feltételek jelentőségét az adja, hogy egyrészt kézenfekvő, könnyen hozzáférhető eszközt kínál az adattovábbító fél részére, másrészt az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó (al-)adatfeldolgozója vonatkozásában hatékonyan képes megteremti az elszámoltathatóság feltételét. A minta szerződési feltételek tehát abban az esetben adnak a szerződő feleknek támpontot, ha a felek mindegyike adatkezelő, és ilyen minőségben az EU-s adatkezelő harmadik országba történő adattovábbítást valósít meg, illetve az EU-s adatkezelő és a harmadik országbeli adatfeldolgozó relációjában. A felek ugyanakkor nem jogosultak a minta szerződési feltételeket módosítani, bármiképp megváltoztatni anélkül, hogy külön felhívnák erre a figyelmet, illetve arra, hogy az adott szerződéses kikötés már nem minősül minta szerződési feltételnek.

A magatartási kódexek alkalmazásának nagy előnye a normatív jogi aktusokkal szemben, hogy rugalmasan képesek követni egy folyamatosan változó iparág legújabb eredményeit, így például kiválóan alkalmasak a felhőszolgáltatások igénybe vételekor felmerülő speciális kihívások kezelésére. A magatartási kódexeknek megfelelés továbbá alkalmas az igénybe vevői bizalom elnyerésére.

A magatartási kódexekben rejlő lehetőségeket felfedezve az európai felhő iparág szereplői is aktívan részt vesznek az önszabályozásban annak érdekében, hogy megfeleljenek a GDPR-nak és ezt tudathassák a felhasználóikkal: a Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) által kidolgozott magatartási kódex megalkotására már kifejezetten a GDPR szellemében, a szolgáltatók GDPR-nak való megfelelésének előmozdítása érdekében került sor.

Az Európai Bizottsággal történt előzetes egyeztetés után olyan említésre méltó magatartási kódexek születtek, mint a már említett CISPE kódex, a Cloud Industry Forum, a Cloud Security Alliance kódexe. Magyarországon az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) Adatközpont- és Felhő munkacsoportja említhető, mint hasonló célkitűzéseket megvalósító szervezet.Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) felhő-munkacsoportot hozott létre, hogy tanulmányozza a felhő szabványosításának szükségességét és az átjárhatósági szabványoknak való megfelelést. A szabványokon alapuló tanúsítás célja olyan közös sztenderdek megállapítása, melyek alkalmasak az igénybe vevők felhőszolgáltatásokba vetett bizalmának megszerzésére és megtartására. A jogi megfelelőség elérését célzó legjelentősebb nemzetközi információbiztonsági szabványok között említhetjük az ISO:27001, az ISO 27018, a PCI-DSS vagy az SSAE 16/ISAE 3402 (korábban SAS 70) szabványt. Magas biztonsági védettséget bizonyít az Egyesült Királyságban a közszféra szereplői számára bevezetett G-Cloud tanúsítvány, amelyet a CESG (Nemzeti Információbiztonsági Hatóság) auditál. A fenti szerepet tölti be az Andromède Franciaországban, a Trusted Cloud Németországban. A fenti szabványok minden esetben minimálisan a biztonságra, az átjárhatóságra, az adathordozhatóságra terjednek ki. A Google, az Amazon vagy a Microsoft, mint nagy felhőszolgáltatók valamennyi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A kevéssé ismert, kisebb felhőszolgáltatóknak ugyanakkor szűkösebb anyagi erőforrásaikra tekintettel kevéssé engedhetik meg maguknak az említett tanúsítványok beszerzését.3. Megfelelőségi határozat, illetve megfelelő garanciák hiányában, a GDPR rendelkezései szerint az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén történhet továbbá adattovábbítás:

 • az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;
 • az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
 • az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
 • az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
 • az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
 • az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;
 • a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

4. Végül, ha az adattovábbítás megalapozására nem áll rendelkezésre egyik korábbi feltétel vagy körülmény sem, akkor a harmadik országba történő adattovábbítás csak akkor történhet, ha

 • az adattovábbítás nem ismétlődő,
 • csak korlátozott számú érintettre vonatkozik,
 • az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai, és
 • az adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében.

Ilyen esetekben az adatkezelőnek tájékoztatnia kell a felügyeleti hatóságot az adattovábbításról. Az adatkezelő az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően az érintettet tájékoztatja az adattovábbításról, valamint az adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdekéről.

Következő cikkünkben a felhő-technológiában rejlő lehetőségekről és az aktuális jogi-technológiai kihívásokról, azok lehetséges megoldásairól fogunk összefoglalóan beszámolni.

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kapcsolatfelvétel

Rugalmasság

Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében akár cégénél kihelyezve is segítünk sürgős jogi problémáinak megoldásában. Munkatársaink telefonon és e-mailen is elérhetőek.

Gyorsaság

Irodánk a cégjogi és a szerződések elkészítésével kapcsolatos feladatokat 5 munkanapos határidővel vállalja. Egyéb munkatípusokkal kapcsolatban egyedi határidők megadásával igyekszünk a leghatékonyabb és leggyorsabb megoldást kínálni Önnek és cégének.

Hatékonyság

Ügyfeleink hatékony, lényegre törő, gyors és precíz kiszolgálása alapelveink egyike. Nem végzünk felesleges, időhúzó munkát, így Önnek sem kell a jó megoldásra napokat várnia!

Szakértelem

Jogász munkatársaink kiemelkedő szakértelemmel látják el a megjelölt szakterületeken cége ügyeit a magyar mellett angol nyelven is. Így a mi szaktudásunk az Ön vállalatának építőköve.